Reklama [G] Salon Kosmetyczny Femina
-------------------------------------------------                                           
                             
  Apteki    Artykuły BHP   Bankomaty   Jedzenie   Kino 3D   Lekarze   MiniBus   PaanBus   Nocleg   Dron   Więcej
Reklama [A] - Maral - Hurtownia BHP
Cele, działania i założenia Stowarzyszenia ''Lider Pojezierza''

Masz ciekawy pomysł na biznes, inwestycję, podniesienie atrakcyjności swojej okolicy? Z myślą o rozwoju obszarów wiejskich w naszym regionie mieszkańcy, samorządy, rolnicy, przedsiębiorcy, organizacje społeczne zawiązali Lokalną Grupę Działania: Stowarzyszenie „Lider Pojezierza”.

Obejmuje ona swym działaniem obszar 13 gmin wchodzących w skład 4 powiatów (choszczeńskiego: gminy Bierzwnik, Krzęcin, Recz, Choszczno i Pełczyce, myśliborskiego: gminy: Myślibórz, Dębno, Barlinek, Nowogródek Pomorski, Boleszkowice, pyrzyckiego: Lipiany i Przelewice, gryfińskiego: Trzcińsko Zdrój), co razem daje obszar o powierzchni 2616,49 km2.

Nadrzędnym celem utworzenia LGD jest podjęcie działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich gmin i powiatów,  poprzez  realizację oraz aktywne wsparcie innowacyjnych, spójnych i przemyślanych przedsięwzięć, przyczyniających się do zrównoważonego rozwoju i podnoszenia jakości życia ludności całego obszaru LGD poprzez:

▪ wdrożenie innowacyjnych i nowych technologii oraz tworzenie miejsc pracy,
▪ wprowadzenie produktów i usług podnoszących konkurencyjność obszaru,
▪ aktywizację mieszkańców oraz poprawę samoorganizacji i zarządzania na poziomie lokalnym,
▪ przeprowadzanie szkoleń tematycznych dla społeczności lokalnej.

W trakcie swojej działalności Stowarzyszenie rozpoczęło współ- pracę, podpisując porozumienia z 14 Lokalnymi Grupami Działania, w tym 10 z Polski oraz po jednej ze Szwecji, z Niemiec, z Litwy i Czech. Należy podkreślić, że LGD jest otwarta na współpracę oraz stale dąży do budowania partnerstwa oraz włączania nowych grup interesów, środowisk społecznych i zawodowych w celu wykreowania nowych pomysłów mogących podnieść m.in. konkurencyjność obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju.

Wspieramy projekty:
▪ wspierające transfer wiedzy, kompetencji i umiejętności,
▪ wspierające przedsiębiorczość i dywersyfikację dochodów mieszkańców na obszarze LGD,
▪ podnoszące atrakcyjność infrastruktury turystycznej i sportowej,
▪ wzmacniające działania promocyjne w zakresie walorów historycznych, przyrodniczych i krajobrazowych oraz dziedzictwa kulturowego (w tym kulinarnego),
▪ rozwijające współpracę międzysektorową (mieszkańcy wspólnie z JST lub stowarzyszeniami), na rzecz rozwoju turystyki,
▪ wzmacniające poziom zagospodarowania turystycznego rzek, jezior i innych obszarów atrakcyjnych turystycznie (ogólnodostępna infrastruktura turystyczna, sportowa, rekreacyjna),
▪ zmniejszające degradację środowiska wodnego,
▪ kreujące i tworzące przyjazne przestrzenie społeczne,
▪ prowadzące animację na rzecz budowy więzi społecznych,
▪ rozwijające współpracę i promocję obszaru LGD Lider Pojezierza.

ZASADY PRZYZNAWANIA I WYPŁATY POMOCY NA OPERACJE:

I. PREMIA NA PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
O pomoc przyznawaną na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej może ubiegać się osoba fizyczna, jeżeli:
1) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
2) jest pełnoletnia;
3) ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym Lokalną Strategią Rozwoju;
4) posiada numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
5) nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie, chyba że podejmuje działalność gospodarczą określoną jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów;
6) w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy nie wykonywała działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, w szczególności nie była wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i której nie została dotychczas przyznana pomoc na operację w tym zakresie.

OPERACJA W ZAKRESIE PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:
1. zakłada podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, i jej wykonywanie do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.
2. Kwota pomocy wynosi 60 000 zł. WYPŁATA ŚRODKÓW 1. W przypadku operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej środki finansowe z tytułu pomocy są wypłacane w dwóch transzach, z tym że:
1) pierwsza transza pomocy obejmuje 80% kwoty przyznanej pomocy;
2) druga transza pomocy obejmuje 20% kwoty przyznanej pomocy i jest wypłacana, jeżeli operacja została zrealizowana zgodnie z biznesplanem, a beneficjent poniósł koszty na działania niezbędne do osiągnięcia celów pośrednich i końcowych określonych w biznesplanie, w wysokości przyznanej pomocy.
Koszty kwalifikowalne podlegają refundacji w pełnej wysoko- ści, jeżeli zostały poniesione:
1) od dnia, w którym została zawarta umowa, a w przypadku kosztów ogólnych;
2) od dnia 1 stycznia 2014 r.; 3) w formie rozliczenia pieniężnego, a w przypadku transakcji, której wartość, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 1 tys. złotych - w formie rozliczenia bezgotówkowego.

ZOBOWIĄZANIA BENEFICJENTA
1. Podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, jej wykonywanie do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.
2. Samozatrudnienie lub utworzenie co najmniej jedne go miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, gdy jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, zatrudnienie osoby, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, na podstawie umowy o pracę, a także utrzymanie utworzonych miejsc pracy do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.
3. Osiągnięcie co najmniej 30% zakładanego w biznesplanie ilo- ściowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług do dnia, w którym upłynie rok od dnia wypłaty Płatności końcowe.

II. ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
O pomoc może ubiegać się podmiot wykonujący działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, będący:
1) osobą fizyczną, jeżeli:
a) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
b) jest pełnoletnia,
c) ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR – w przypadku, gdy osoba fizyczna nie wykonuje działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.2),
d) miejsce oznaczone adresem, pod którym wykonuje dzia- łalność gospodarczą, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR – w przypadku, gdy osoba fizyczna wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
2) osobą prawną, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR,
3) jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, z tym że spółka kapitałowa w organizacji może ubiegać się wyłącznie o pomoc na operację w zakresie „podejmowanie działalności gospodarczej”.

POMOC JEST PRZYZNAWANA JEŻELI:
1) podmiot ubiegający się o jej przyznanie wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej;
2) operacja zakłada:
a) utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, a osoba, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, zostanie zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę,
b) utrzymanie miejsca pracy, o którym mowa w lit. a, przez co najmniej 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.
WYSOKOŚĆ WSPARCIA
Pomoc jest przyznawana do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014– 2020 wynosi 300 tys. złotych na jednego beneficjenta.

WARUNKI WYPŁATY ŚRODKÓW
1. Środki finansowe z tytułu pomocy są wypłacane, jeżeli beneficjent:  
1) zrealizował operację lub jej etap, w tym poniósł związane z tym koszty przed dniem złożenia wniosku o płatność obejmującego te koszty, zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu i w umowie oraz z warunkami określonymi w innych przepisach dotyczących inwestycji objętych operacją;
2) zrealizował lub realizuje zobowiązania określone w umowie;
3) udokumentował zrealizowanie operacji lub jej etapu, w tym poniesienie kosztów kwalifikowalnych z tym związanych.
2. Koszty kwalifikowalne podlegają refundacji w pełnej wysoko- ści, jeżeli zostały poniesione: 1) od dnia, w którym została zawarta umowa, a w przypadku kosztów ogólnych – od dnia 1 stycznia 2014 r., 2) zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych, a gdy te przepisy nie mają zastosowania – w wyniku wyboru przez beneficjenta wykonawców poszczególnych zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji z zachowaniem konkurencyjnego trybu ich wyboru określonego w umowie. Koszty muszą być uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne.
Przyjdź do nas, a sprawdzimy, czy Twój pomysł można zrealizować w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju!

Zapraszamy do Biura  STOWARZYSZENIA „LIDER POJEZIERZA” , gdzie otrzymają Państwo odpowiednie materiały z którymi warto się zapoznać.
ul. Sądowa 8 , 74-320 Barlinek
tel./fax: 95 746 03 60  
e-mail: lgd@liderpojezierza.pl
www: liderpojezierza.pl

14-06-2017 Redakcja

Portal eBarlinek.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników portalu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje. Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.

Dodaj komentarz

Prosto z galerii

TEMPERATURA
X DZIŚ X JUTRO X POJUTRZE
x x 20o x
  X X
Wiatr: 7 km/h X 26o 16o X 29o 17o X 28o 14o
Reklama [B]
Reklama [B1] Meble BRW
Reklama [C]
Reklama [C1] INT-PRODUCTION
Reklama [C1]
Reklama [C1] GRYF-STONE
Reklama [D1]
Reklama [D1] Usługi BHP Maciej Olejnik
Reklama [D2]
Reklama [D2] - Autoreklama
Reklama [D3]
Reklama [D3] PH. MARAL - Artykuły BHP

Ogłoszenia

SINNPLUS ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE S...
Odstąpimy termin wesela 29.06.2019r. w s...
Cześć poszukuje dwóch osób do pracy na d...
Firma transportowa zatrudni kierowcę, ka...
Zamienię mieszkanie: 4 pokoje - 56,53m2,...
Oferuję zbiorniki betonowe, ekologiczne ...
Golf 2 1990r. 1,8 90KM Benzyna+Gaz Po...
Szanowni Narzeczeni! Gabinety na Starom...
Kupię stare odznaki, odznaczenia, medale...
Witam, Na sprzedaż oryginalny fotel p...
Reklama [D4] Viviamo Magdalena i Karolina Śliż
Reklama [D4] Viviamo Magdalena i Karolina Śliż
Reklama [D5] EK Ubezpieczenia
Reklama [D6] Inter-Com Łukasz Wrona
Reklama [D7] Błękitne okna - biuro podróży
Reklama [D8] Sklep Zoologiczny PTP
Reklama [D8] Sklep Zoologiczny PTP
Reklama [D9] DJ Piotr - Piotr Stanisławski
Reklama [D10] Gabinety na Staromiejskiej
Reklama [D10] Gabinety na Staromiejskiej
Reklama [D11]
Reklama [D11] - Autoreklama
Reklama [D12] ABS Andrzej Binkowski
Reklama [D13] RACHUNEK S.C. Biuro Rachunkowe
Reklama [D14] Diagnoza & Terapia
Reklama [D15] Eko - Anwa Andrzej Długosz
Reklama [D16] Studio Kosmetyczne LUKSUS
Reklama [D16] LUKSUS Studio Kosmetyczne
Reklama [D17] Kwiaciarnia ''Centrum'' Roman Ślaź

Sondujemy

Czy uważasz, że basen w Barlinku jest potrzebny?

TAK
NIE
NIE MAM ZDANIA

Kalendarz wydarzeń

lipiec, 2018
PnWtŚrCzPtSbNd
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345

Mapa miasta

Firmy

Salon kosmetyczny Femina

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do zapoznania się z ofertą Salonu Kosmetycznego "FEMINA", w którym oferujemy pełną gamę zabiegów ...

Gabinety na Staromiejskiej

W Gabinetach na Staromiejskiej oferujemy usługi lekarskie z interny oraz medycyny rodzinnej. Na wizyty w zakresie chorób wewnętr...

Ortho-MA Marcin Bolon

Ortho-MA Marcin Bolon, mgr fizjoterapii zaprasza do gabinetu przy ul. Lipowej 3a.Oferta:- terapia manualna;- rehabilitacja szpit...

Ostatnie komentarze

Partner [A]

Parnter [B]


Login:

Hasło:


Nowe konto

© 2009 - 2018 ebarlinek.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.RegulaminPolityka prywatności - RedakcjaReklamaArchiwalna wersja portalu

 

Redakcja portalu ebarlinek.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zawartych w komentarzach użytkowników, a także za treść nadesłanych materiałów i publikowanych reklam.

 

Bezpieczeństwo          Statystyki         Certyfikat SSL